Όροι συμφωνίας συνεργατών

Το πρόγραμμα συνεργατών (affiliates) του reevu.gr είναι δωρεάν και επιτρέπει στα μέλη του να έχουν έσοδα από την τοποθέτηση συνδέσμων σε ιστότοπους τους για τη διαφήμιση του reevu.gr ή συγκεκριμένων προϊόντων του. Όσες πωλήσεις ολοκληρώνονται σε πελάτες που επέλεξαν τους συνδέσμους αυτούς, αποφέρουν προμήθεια στο συνεργάτη. Η τρέχουσα προμήθεια συνεργατών είναι 5%.

Όροι χρήσης προγράμματος Συνεργατών (Affiliates)

 1. Το πρόγραμμα συνεργατών (Affiliates) απευθύνεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειρίζεται ιστοσελίδα και επιθυμεί να διαφημίσει μέσω αυτής το reevu.gr.

 2. Από την συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκλείονται ιστοσελίδες :
  a) που δεν έχουν πραγματικό όνομα χώρου (Domain Name) (π.χ. .tk).
  b) που περιλαμβάνουν εν όλω ή εν μέρει πορνογραφικό υλικό, πειρατικού περιεχομένου λογισμικό, μουσική κ.α., είτε επιδεικνύουν link προς τέτοιες ιστοσελίδες με πειρατικό, πορνογραφικό κλπ. περιεχόμενο.
  c) που έχουν αθέμιτο, παραπλανητικό περιεχόμενο

 3. Τρόπος διαφήμισης είναι μέσω των συγκεκριμένων banner ή text link, που θα υποβληθούν προς έγκριση από την εταιρία μας μετά από σχετική επικοινωνία.

 4. Δεν επιτρέπεται η διαφήμιση :
  a) κατά κανένα άλλο τρόπο από τους παραπάνω περιγραφόμενους, εφόσον δεν έχει την ρητή έγκριση της εταιρείας, π.χ. με Banner ή κείμενο ή ο,τιδήποτε άλλο.
  b) ιδίως με popup παράθυρα ή μέσω παραπλανητικών συνδέσμων, spamming, posting σε forums.

 5. Δεν οφείλεται κανένα αντάλλαγμα στον συνεργάτη, που παραβιάζει κάποιον από τους παραπάνω συμβατικούς όρους, ενώ τυχόν μη εγκεκριμένη διαφήμιση της εταιρείας δεν δημιουργεί αξίωση αμοιβής σε κανέναν ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε σιωπηρά από την εταιρεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

 6. Όλες οι σελίδες των συνεργατών ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων προβολής της εταιρείας. Ο συνεργάτης έχει υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της εταιρείας, διαφορετικά η σύμβαση καταγγέλλεται αζημίως για την εταιρεία.

 7. Η έναρξη συνεργασίας ξεκινά με την δημιουργία λογαριασμού επ’ ονόματι του συνεργάτη στο σύστημα μας και την αποδοχή των παρόντων όρων .

 8. Ο λογαριασμός του αντισυμβαλλόμενου μας συνεργάτη πιστώνεται άμεσα με ποσό αντίστοιχο του 5% της καθαρής αξίας κάθε ολοκληρωμένης αγοράς από την εταιρεία μας, που πραγματοποίησε επισκέπτης, που συνδέθηκε με την ιστοσελίδα μας μέσω της ιστοσελίδας του συνεργάτη.

 9. Η πληρωμή της αμοιβής γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, που υποδεικνύεται από τον ίδιο μαζί με την υποβολή του αιτήματος εξόφλησης. Αμοιβή του συνεργάτη, που υποβάλλεται προς εξόφληση αργότερα από το πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα, εξαργυρώνεται τον αμέσως επόμενο μήνα, ενώ αξίωση του για αμοιβή, εφ’ όσον δεν ζητηθεί εντός τρέχοντος μηνός η εξόφλησή της, πιστώνεται αμέσως στον επόμενο μήνα κ.ο.κ.. Κάθε εξόφληση επιβαρύνεται με τον ισχύοντα Φ.Π.Α.. Κατώτατο όριο πληρωμής του συνεργάτη είναι τα τριάντα ευρώ (30,00 €).

 10. Ο συνεργάτης υποχρεούται στην έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολογίου, αναλόγως των υποχρεώσεων, που υπέχει κατά τον ισχύοντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992). Για ιδιώτες το πόσο θα πιστώνετε στο λογαριασμό τους για αγορά προϊόντων.

  .

 11. Κάθε συνεργάτης δικαιούται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή από την εταιρία την διακοπή του λογαριασμού του, οπότε το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του γίνεται απαιτητό και εξοφλείται κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

 12. Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους χρήσης, αφού ενημερώσει τους συνεργάτες της από το σύστημα ανακοινώσεων που διαθέτει και το οποίο αποδέχονται με την έναρξη της συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα ως τρόπο ενημέρωσής τους.